Zarządzenie Nr 232/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:56
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:57
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 232/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA – SZEFA OBRONY CYWILNEJ
z dnia 11 października 2012 r.

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku
obrony cywilnej w magazynie obrony cywilnej gminy Stary Sącz.

 

 

 
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 poz. 461) zarządzam co następuje:

 

 
§ 1. Powołuję Komisję spisową w składzie:
  1. Przewodnicząca - Alfreda Wastag; Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
    w Starym Sączu,
  2. Członek - Małgorzata Plata; inspektor w Referacie
    Spraw Obywatelskich i Organizacyjno-Gospodarczych,
  3. Członek - Joanna Orłowska; inspektor w Referacie Organizacji
    i Spraw Społecznych.


 
§ 2. Wyżej wymieniona Komisja spisowa dokona inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w magazynie OC Gminy Stary Sącz.


§ 3. Termin zakończenia prac dla Komisji spisowej oraz przekazania dokumentacji ze spisu do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie ustala się na dzień 7 grudnia 2012 r.


 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek