Zarządzenie Nr 70/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:50
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

  
Zarządzenie Nr 70/2012
Burmistrza Starego Sącza   
 z dnia 25 kwietnia 2012 roku

  
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu             na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz     § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012z dnia 26 stycznia  2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 612012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na   2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na   2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
                                                                                        §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                            BURMISTRZ
          mgr Jacek Lelek
 

Załącznik