Zarządzenie Nr 69/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:42
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:49
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 69/2012
 Burmistrza Starego Sącza       
     z dnia 25 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      o samorządzie gminnym (Dz. U. ź 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.  Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak   w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                                                    BURMISTRZ
                                                                                                                       mgr Jacek Lelek

Załączniki