Zarządzenie Nr 67/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:35
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 67/2012
 Burmistrza Starego Sącza       
    z dnia 24 kwietnia 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy  Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XXI/200/2012 Rady Miejskiej,
w Starym Sączu z dnia 23 kwietnia 2012 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2012 rok

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  z późn. zm.) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące

zmiany:

1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

                                                                                        §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                                                   mgr Jacek Lelek

Załączniki