Zarządzenie Nr 66/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:30
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:34
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 66/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 19 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz   na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168/12/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust. l ustawy z dnia   27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późno zm.) Burmistrz   Starego Sącza zarządza, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie   wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
 1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012   rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.        W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzeni
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
                                                                                                        §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek
 

Załączniki