Zarządzenie Nr 65/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:23
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:27
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 65/2012
 Burmistrza Starego Sącza            
   z dnia 19 kwietnia 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz; 1591) art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy    z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 Burmistrz   Starego Sącza zarządza, co następuje:
§ 1  
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączeniu Nr 1 do     niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do
niniejszego zarządzenia.
3.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z    zakresu  administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w  załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.   
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                  BURMISTRZ

                                                 mgr Jacek Lelek