Zarządzenie Nr 60/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 14:13
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 60/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 16 kwietnia 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
,
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                       o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza      zarządza, co następuje:
§ 1
1.       Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 141.831,00 zł jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.       Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 141.831,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                                                                                       BURMISTRZ
 
                                                                                                                      mgr Jacek Lelek

Załączniki