Zarządzenie Nr 56/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:58
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 14:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 56/2012
                   Burmistrza Starego Sącza              
       z dnia 02 kwietnia 2012 roku
 
w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy   Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w  Starym Sączu z dnia 26 stycznia 2012 roku.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz 257 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 pkt 4 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168/2012 w sprawie uchwały budżetowej   na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Dokonuje się przesunięcia w wydatkach majątkowych w obrębie działu i rozdziału - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
           §3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                                      BURMISTRZ

                                                                                                                       mgr Jacek Lelek

Załączniki