Zarządzenie Nr 55/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:42
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 13:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 55/2012
Burmistrza Starego Sącza  
z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu               na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.~, pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240  oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26  stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 § 1
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz

             §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.BURMISTRZ

 mgr Jacek Lelek

Załączniki