Zarządzenie Nr 54/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:36
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 13:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska
Zarządzenie Nr54/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 marca 2012 roku


w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok

Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza, co następuje:
§ 1
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań   z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak    w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                              BURMISTRZ
                                                               mgr Jacek Lelek

Załączniki