Zarządzenie Nr 52/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:21
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 13:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 52/2012
Burmistrza Starego Sącza  
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz                  na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XX/186 /2012 Rady Miejskiej  w Starym Sączu z   dnia 27 marca 2012 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust l i 2 oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240    z późno zm.) Burmistrz Starego Sącza zarządza, co następuje:
§ l
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie      wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. W załączniku Nr l dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok                    wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
                                                                                            §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 
                                                                                                          BURMISTRZ
 
                                                                                                          mgr Jacek Lelek


Załączniki