Zarządzenie Nr 49/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:11
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 13:16
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 49/2012
Burmistrza Starego Sącza  
z dnia 27 marca 2012 roku
 
 w sprawie: zmian w budżecie Gminy StarySącz oraz w planach finansowych budżetu na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.   o samorządzie gminnym (Dz. U.' z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240    oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26    stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza, co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące   zmiany:
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na    2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na    2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§2
                 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
                                                                                                    §3
                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                                                      mgr Jacek Lelek

załączniki