Zarządzenie Nr 48/2012

rok 2012

 
data publikacji:  16-10-2012 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  16-10-2012 | 13:10
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 48/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 marca 2012 roku
 
                 w sprawie:     zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.      o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza  zarządza, co następuje:
§ 1
1.       Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2.       Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3.       Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań                                    z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
                                                                       
                                                                      §2
                Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
    
                                                                                                                      BURMISTRZ
 
                                                                                                                      mgr Jacek Lelek

Załączniki