Zarządzenia Nr 63/2012

rok 2012

 
data publikacji:  15-10-2012 | 12:51
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2012 | 12:54
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenia Nr 63/12
Burmistrza Starego Sącza 
 z dnia 19 kwietnia 2012 r.
w sprawie: powołania Komisji ds. przejęcia budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem, zlokalizowanego na dz. ew. nr 440 w Barcicach.
Działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 oraz art. 33 ust.3 ustawy z dnia   8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) zarządza   się co następuje:
§.1.
Powołuję Komisję ds. przejęcia budynku mieszkalnego wraz z wyposażeniem, zlokalizowanego   na dz. ew. nr 440 w Barcicach w składzie:
1.    Przewodniczący        - Elżbieta Migacz.
                     2. Sekretarz                - Maria Dominik
                      3.  Członek                  - Kazimierz Nakielski.
                                    §.2.
Zadaniem Komisji będzie dokonanie przejęcia od Pana M. O. zam. (…) budynku wraz z wyposażeniem, zlokalizowanego na dz. ew. nr 440 w Barcicach oraz sporządzenie protokołów zdawczo - odbiorczych które stanowić będą integralną część umów użyczenia.
§.3.
Przekazanie budynku wraz z wyposażeniem nastąpi w dniu 20 kwietnia 2012 r.
      §.4.
Wykonanie zarządzenia powierza się Komisji.
                             §.5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
                                                                                                                      BURMISTRZ
 
                                                                                                                      mgr Jacek Lelek