Zarządzenie Nr 53/2012

rok 2012

 
data publikacji:  15-10-2012 | 12:41
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2012 | 12:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 53/2012
Burmistrza Starego Sącza        
       z dnia 29 marca 2012r.
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza Starego Sącza do składania oświadczeń woli                       w sprawach majątkowych Gminy Stary Sącz.
Na podstawie art.46 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
zarządzam co następuje:
§1
1.       Upoważniam Pana inż. Kazimierza Gizickiego - Zastępcę Burmistrza Starego Sącza do składania w imieniu Gminy Stary Sącz oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy.
2.       Oświadczenia, o których mowa w pkt.1, mogą być przez Pana inż. K. Gizickiego składane jednoosobowo.
§2
Upoważnienie, o którym mowa w § 1 udzielam na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą   cofnięcia upoważnienia albo odwołania Pana inż. Kazimierza Gizickiego ze stanowiska  Zastępcy Burmistrza Starego Sącza.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Panu inż. Kazimierzowi Gizickiemu Zastępcy Burmistrza  Starego Sącza.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                                          BURMISTRZ
 
 
                                                                                                          mgr Jacek Lelek