Zarządzenie Nr 51/2012

rok 2012

 
data publikacji:  15-10-2012 | 12:36
data ostatniej modyfikacji:  15-10-2012 | 12:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 51/2012
 
                                                                BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 27.03.2012 r.
 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani M. O. zam. (…).
Na podstawie art .. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz.  1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ 1
Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani M. O. zam. (…) w ramach pomocy socjalnej.
§2
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani M. O.
§ 3
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                     mgr Jacek Lelek