Zarządzenie Nr 47/2012

rok 2012

 
data publikacji:  15-10-2012 | 12:30
data ostatniej modyfikacji:  16-04-2013 | 09:12
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 47/12 Burmistrza Starego Sącza
z dnia 23.03.2012
 
w sprawie: upoważnienia Zastępcy Burmistrza do reprezentowania Gminy Stary Sącz w zebraniu zorganizowanym przez Wspólnotę MieszkaniowąNieruchomości na Osiedlu Słonecznym 5
w Starym Sączu
 
Działaj ąc na podstaWie art.46 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591z póź. zm.)
zarządzam co następuje:
 
§.1.
 
Upoważniam Zastępcę Burmistrza inż. Kazimierza Gizickiego do udziału w głosowaniu i reprezentowaniu Gminy Stary Sącz jako członka Wspólnoty Mieszkaniowej na Osiedlu Słonecznym 5 w Starym Sączu w dniu 23.03.2012 r. w zebraniu sprawozdawczo - wyborczym. 
 
§.2.
 Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza inż. Kazimierzowi Gizickiemu 
 
§.3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
BURMISTRZ
mgr Jacek Lelek