Zarządzenie Nr 74/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-10-2012 | 14:39
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2012 | 14:40
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 74/2012


BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 25.04.2012 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu.

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się 1 mp drewna opałowego iglastego dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu.

§ 2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu Zdzisławowi Wojnarowskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu.

§ 3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

mgr Jacek Lelek