Zarządzenie Nr 231/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-10-2012 | 14:38
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2012 | 14:38
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 231/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Z DNIA 11 października 2012
 
  
 
W sprawie: powołania zespołu opiniującego oferty na zlecenie zadania
z zakresu pomocy społecznej w otwartym konkursie
na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Cyganowicach dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo  na lata 2013-2015.
 
 
 
Na podstawie art.13 ust. 1 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 roku, Nr 234, poz. 1536) zarządzam co następuje:
 
§1
 
Powołuję zespół celem zaopiniowania ofert dotyczących otwartego konkursu
na prowadzenie w latach 2013 -2015 Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu – Cyganowicach dla 35 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo.
W składzie:
 
1.     Janina Nalepa
2.     Maria Szewczyk
3.     Alina Maślanka
4.     Artur Kotas
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Sączu
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek