Zarządzenie Nr 226/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-10-2012 | 09:22
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2012 | 09:23
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE   NR 226/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
z dnia 5 października 2012 roku
 
W sprawie ustalenia ceny nieruchomości.
 
Na podstawie art. 67 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651).
 
zarządzam, co następuje
 
§ 1
Ustalam cenę nieruchomości położonej w Starym Sączu oznaczonej numerem działki ewidencyjnej 4251/5 o powierzchni 1,3104 ha, będącej własnością Gminy Stary Sącz, objętej Księgą Wieczystą nr NS1S/00067044/0 na kwotę 1 000 000,00zł (słownie: jeden milion złotych 00/100) w tym należny podatek VAT.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek