Zarządzenie Nr 169/2012

rok 2012

 
data publikacji:  11-10-2012 | 09:19
data ostatniej modyfikacji:  11-10-2012 | 09:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 169/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.08.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadania pn.:
Doposażenie szkół w sprzęt oraz pomoce dydaktyczne
Zadanie realizowane w ramach projektu LEPSZY START współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Barbara Porębska                   -           Przewodniczący
  2. Wiesław SASAK                   -           Sekretarz
  3. Gabriela Leśniak                    -           Członek
 
 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 24.08.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek