Zarządzenie Nr 68/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 12:00
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 12:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 68/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 24.04.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.:
Orlik Gołkowice – przebudowa dachu wraz z robotami towarzyszącymi
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
  1. Bonifacy WOLAK                -           Przewodniczący
  2. Wiesław SASAK                   -           Sekretarz
  3. Magdalena ORŁOWSKA     -           Członek
  4. Elżbieta PUCH                      -           Członek
 
 
§ 2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 15.05.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek