Zarządzenie Nr 59/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 11:48
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 11:52
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 59/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 03.04.2012 r.
 
w sprawie: powołania Komisji Konkursowych przeprowadzających konkursy na stanowiska   dyrektorów szkół.
 
 
                   Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ) zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję Komisje Konkursowe przeprowadzające konkursy na stanowiska Dyrektorów Szkół stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§2
Przewodniczącym powołanych Komisji Konkursowych jest przedstawiciel Gminy Stary Sącz Pan Kazimierz Gizicki.
 
§3
Komisje Konkursowe muszą przestrzegać zapisów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60 poz. 373).
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

 

Załącznik