Zarządzenie Nr 45/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 11:33
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 11:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 45/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 21.03.2012 r.
 
w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych
i gimnazjów
 
Na podstawie art. 36a ust. 2, w związku z art. 5c pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60, poz. 373) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1
 
Ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora:
1)     Szkoły Podstawowej w Moszczenicy,
2)     Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu,
3)     Szkoły Podstawowej w Skrudzinie,
4)     Gimnazjum w Gołkowicach ,
5)     Gimnazjum w Starym Sączu.
 
 
§ 2
 
Ogłoszenie o konkursie w Szkole Podstawowej w Moszczenicy stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia, w Szkole Podstawowej Nr 1 w Starym Sączu załącznik Nr 2 do zarządzenia,
w Szkole Podstawowej w Skrudzinie załącznik Nr 3 do Zarządzenia, w Gimnazjum
w Gołkowicach załącznik Nr 4 do Zarządzenia, w Gimnazjum w Starym Sączu załącznik Nr 5 do Zarządzenia.
Ogłoszenie o konkursie zostanie:
- umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
- wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Zespołu Obsługi Finansowo-Administracyjnej Szkół w Starym Sączu.
 
 
 § 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

załącznik Nr 5