Zarządzenie Nr 224/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 11:29
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 11:30
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 224/2012


BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 05.10,2012 r.

 

 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani G. L. zam. (...).

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani G. L. zam. (...) w ramach pomocy socjalnej.

§ 2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani G. L.

§ 3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
mgr Jacek Lelek