Zarządzenie Nr 221/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 11:26
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 11:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 221/2012


BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 05.10.2012 r.


w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pana J. S. zam. (...).

Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:

§ 1

Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pana J. S. zam. (..) w ramach pomocy socjalnej.

§ 2

Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Panu J. S.

§ 3

Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Starym Sączu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
mgr Jacek Lelek