Zarządzenie Nr 200/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 11:09
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 11:11
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

 
Zarządzenie Nr 200/2012
Burmistrza   Starego Sącza
z dnia 03 września 2012 r
 
 
w sprawie wydzierżawienia placu na Targowicy przy ul. Wielki Wygon w Starym Sączu.
 
 
                         Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. Z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami / zarządzam co następuje;
 
   
§ 1.
 
1.Wydzierżawiam część placu na targowicy ,,Wielki Wygon'' w Starym Sączu
   o powierzchni 1000 m2 – na ustawienie namiotu cyrkowego – Działalności Teatralno –
   Artystycznej „Vegas” Katarzyna Sieradzka – Bojanowo 4, 06-540 Radzanów 
   - w dniu 04 września 2012 r.
 
2.Ustalam stawkę czynszu dzierżawnego w wysokości 0,20 zł netto + obowiązujący
    podatek Vat za 1 m2 zajętej powierzchni.
 
§ 2.
 
Szczegółowe warunki dzierżawy określi odrębna umowa .
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia zlecam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska..
 
§ 4 .
 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń.
 
§ 5.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek