Zarządzenie Nr 214/ 2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 10:57
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 10:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 214/ 2012
Burmistrza Starego Sącza
z dn. 25 września 2012r.
 
 
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
 
 
            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
 
 
zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
            Powołuję Komisję nr 1 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Starym Sączu w składzie:
 
 
1.      Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji – Maria Klag – Inspektor Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
3.      Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy
 
 
Powołuję Komisję nr 2 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej przez Straż Miejską w Starym Sączu w składzie:
 
 
1.      Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji – mgr inż. Jan Migacz – Sekretarz Gminy Stary Sącz
3.      Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy
 
 
Powołuję Komisję nr 3 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu jako terenowym organie administracji państwowej w składzie:
 
 
1.      Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji – mgr inż. Jan Migacz – Sekretarz Gminy Stary Sącz
3.      Członek Komisji – mgr inż. arch. Jolanta Wąsik – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
4.      Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy
 
Powołuję Komisję nr 4 w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:
 
 
1.      Przewodniczący Komisji – mgr Grażyna Kopeć – Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji – mgr inż. Jan Migacz – Sekretarz Gminy Stary Sącz
3.      Członek Komisji – mgr inż. arch. Jolanta Wąsik – Kierownik Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
4.   Członek Komisji – mgr Danuta Barycz – archiwista zakładowy
 
§ 3
 
            Zadaniem Komisji jest:
-          dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum Urzędu Miejskiego w Starym Sączu,
-          sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,
-          przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego w Krakowie – Oddział Nowy Sącz o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                           Burmistrz
                                                           mgr Jacek Lelek