Zarządzenie Nr 216/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 10:41
data ostatniej modyfikacji:  05-12-2012 | 09:00
autor dokumentu: Joanna Orłowska

  

Zarządzenie Nr 216/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 28 września 2012 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu

Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
zarządzam, co następuje:

§1

W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r.,Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. oraz Nr 161/2012 z dnia 30 lipca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.W §15
  - pkt. 8 otrzymuje brzmienie:
8) „Referat Infrastruktury Komunalnej Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.”
  - po pkt. 9 dodaje się pkt. 10 w brzmieniu:
  9) „Samodzielne stanowisko do spraw Zamówień Publicznych”
  - dotychczasowe pkt. 10 – 12 oznacza się jako pkt. 11 – 13

2. W §16 określającym zakres działania Referatu Finansowo – Budżetowego:
- pkt. 46 skreśla się
- dotychczasowe pkt. 47 – 51 oznacza się jako pkt. 46 - 50
  - pkt. 50 otrzymuje brzmienie:
  „50. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym trybie.”
3. W §17 określającym zakres działania Referatu Podatków i Opłat:
- pkt. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Prowadzenie czynności z zakresu postępowania egzekucyjnego
w administracji w celu doprowadzenia do wykonania zobowiązań podatkowych i opłat
lokalnych”.
- pkt. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”
4. W §18 określającym zakres działania Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji:
  - pkt 20 otrzymuje nowe brzmienie:
  „20. udzielanie dostępu pracownikom do samodzielnego zamieszczania ogłoszeń i informacji
  związanych z prowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego.
- po pkt. 38 dodaje się pkt. 39 w brzmieniu:
„39. Realizacja zadań z zakresu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”.
- dotychczasowy pkt. 39 oznacza się jako pkt. 40 i otrzymuje on brzmienie:
„40. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”
5. W §19 określającym zakres działania Referatu Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej:
- po pkt. 32 dodaje się pkt. 33 i 34 w brzmieniu:
„33. Sprzedaż lokali mieszkalnych”.
„34. Opiniowanie wniosków o zalesienie”.
- dotychczasowy pkt. 33 oznacza się jako pkt. 35 i otrzymuje on brzmienie:
„35. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”

6. W §20 określającym zakres działania Referatu Przygotowania Inwestycji:
- pkt. 17 otrzymuje brzmienie:
„17. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”
- pkt. 18 skreśla się.

7. W §21 określającym zakres działania Referatu Organizacji i Spraw Społecznych:
- pkt. 49 otrzymuje brzmienie:
„49. Współdziałanie z Komendantem Gminnym Związku OSP RP w Starym Sączu oraz
Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w zakresie poprawy stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego.”
- pkt. 54 otrzymuje brzmienie:
„54 Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków finansowych dla rozwoju
kultury fizycznej i sportu realizowanym poprzez organizacje pozarządowe.”
- pkt.55 otrzymuje brzmienie:
„55. Prowadzenie ewidencji niepublicznych placówek oświatowych (art.82 ustawy o systemie
oświaty).
- po pkt. 56 dodaje się pkt. 57 w brzmieniu:
„57. Wydawanie zezwoleń na prowadzenie placówek wsparcia dziennego”. (art.19 ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.)
- dotychczasowy pkt. 57 oznacza się jako pkt. 58 i otrzymuje on brzmienie:
„58. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”

8. §22 określający zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno -
Gospodarczych otrzymuje brzmienie:
§22. Do zakresu działania Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno – Gospodarczych
  należy:
 1. Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji ewidencji ludności w postaci komputerowej bazy
  danych.
  2. Prowadzenie ewidencji pobytu czasowego obywateli polskich i cudzoziemców.
  3. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania.
  4. Wydawanie poświadczeń zameldowania, zaświadczeń i poświadczeń w sprawach rentowych
  i związanych z zatrudnieniem poza granicami Polski.
  5. Prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
  6. Udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych.
  7. Sporządzanie spisów wyborców.
  8. Sporządzanie wykazów: dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, przedpoborowych, a także
  osób zmarłych dla potrzeb urzędu skarbowego.
  9. Współpraca z rządowym centrum informacyjnym PESEL, wojewodą i organami gmin.
  10. Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych.
  11. Sporządzanie formularzy dla potrzeb centrum personalizacji dokumentów.
  12. Prowadzenie kartoteki oraz rejestru elektronicznego wydanych dokumentów, a także
  utraconych i unieważnionych dowodów osobistych.
  13. Przeprowadzanie rejestracji przedpoborowych.
  14. Współudział w przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej.
  15. Prowadzenie spraw reklamowania pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej
  służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
  16. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej.
  17. Tworzenie formacji obrony cywilnej.
  18. Ustalanie zadań w zakresie obrony cywilnej instytucjom, podmiotom gospodarczym i innym
  jednostkom organizacyjnym na terenie Gminy.
  19. Przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz
  systemu wczesnego ostrzegania.
  20. Opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowaniem planów
  obrony cywilnej instytucji, podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych.
  21. Organizowanie szkoleń jednostek organizacyjnych obrony cywilnej, a także szkolenia
  ludności w zakresie powszechnej samoobrony, opracowywanie rocznych i wieloletnich
  planów szkoleń obronnych.
  22. Kierowanie przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych
  działań.
  23. Kierowanie i koordynowanie akcjami ratunkowymi.
  24. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć
  zmierzających do pełnej realizacji zadań.
  25. Planowanie i nakładanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej.
  26. Planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienia odpowiednich
  warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu oraz środków obrony cywilnej.
  27. Opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania Gminy w warunkach
  zewnętrznego zagrożenia państwa i wojny.
  28. Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji : Stałego Dyżuru, Stanowiska Kierowania oraz
  punktu kontaktowego HNS.
  29. Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji nakładania obowiązku świadczeń osobistych
  i rzeczowych na rzecz obrony.
  30. Opracowanie i aktualizacja planu akcji kurierskiej oraz czuwanie nad prawidłową
  organizacja doręczania kart powołania w trybie akcji kurierskiej.
  31. Organizacja działań w celu zapobiegania skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, które
  wg ustawy o klęskach żywiołowych należą do właściwości Burmistrza, w tym:
   1) opracowanie i aktualizacja Gminnego Planu Reagowania Kryzysowego;
   2) organizacja pracy Gminnego zespołu Reagowania Kryzysowego oraz jego obsługa
   kancelaryjno-biurowa;
   3) opracowanie i aktualizacja procedur i programów reagowania w czasie stanu klęski
   żywiołowej;
   4) opracowanie i aktualizacja planu operacyjnego ochrony gminy przed powodzią;
   5) wyposażenie i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego
   32. Inicjowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego.
   33. Zapewnienie bezpieczeństwa osób pływających, kapiących się oraz uprawiających sporty
    wodne w miejscach do tego przeznaczonych, współdziałanie z organizacjami zajmującymi
    się organizowaniem pomocy oraz ratowaniem osób w górach i na wodach.
    34. Współpraca z Referatem Finansowo-Budżetowym w zakresie prowadzenia ewidencji
    środków trwałych.
    35. Nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w pomieszczeniach budynku na zewnątrz
    i w jego otoczeniu.
    36. Zapewnienie właściwego stanu technicznego budynków, pomieszczeń, urządzeń oraz
    wyposażenia Urzędu z zastrzeżeniem p.44.
    37. Zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i materiały z wyłączeniem: sprzętu
    komputerowego i oprogramowania oraz elektronicznego sprzętu biurowego i materiałów
    eksploatacyjnych.
    38.Nadzorowanie działania systemów monitorujących i alarmowych zainstalowanych
    w obiektach i przestrzeniach publicznych administrowanych przez Gminę.
    39. Gospodarka środkami transportu będącymi w dyspozycji Urzędu.
    40. Prowadzenie magazynu materiałów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu
    biurowego.
    9. W §23
    - zwrot o treści „Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
    należy:” zastępuję się zwrotem o treści: „Do zakresu działania Referatu Infrastruktury
    Komunalnej, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska należny:”
    - pkt. 46 otrzymuje brzmienie
    „46. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
    trybie.”
10. W §24 określającym zakres działania Urzędu Stanu Cywilnego:
- pkt. 19 otrzymuje brzmienie:
„19. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym
trybie.”

11. Po §24 dodaje się §25 w brzmieniu:
„§25. Do zakresu działania Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych należy:

1. Opracowywanie i aktualizowanie uregulowań wewnętrznych tj. regulaminów, zasad i
  procedur dotyczących planowania i udzielania wszelkich zamówień publicznych bez względu na ich wartość.
  2. Opracowywanie ujednoliconych wzorów formularzy, wniosków, protokołów i innych
  dokumentów stanowiących udokumentowanie każdego postępowania bez względu na jego
  wartość.
  3. Opracowywanie planów zamówień publicznych Urzędu na podstawie planu wydatków
  budżetowych.
  4. Prowadzenie ewidencji zamówień publicznych o wartości powyżej 14 000 euro.
  5. Sporządzanie sprawozdań z zamówień publicznych.
  6. Współdziałanie z Referatem Finansowo – Budżetowym w zakresie ustalania dla
  poszczególnych zamówień kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i ich grupowanie
  w poszczególne kategorie.
  7. Nadzorowanie przygotowań do przeprowadzenia postępowania o dzielenie zamówienia
  publicznego o wartości powyżej 14 000 euro, realizowanych w trybie ustawy o
  zamówieniach publicznych przez poszczególne referaty, a w szczególności weryfikowanie
  zgodności z ustawą i interesem Zamawiającego:
1)      Sposobu ustalania wartości zamówienia publicznego
2)      Wyboru trybu udzielania zamówienia
3)      Opisu przedmiotu zamówienia
4)      Opisu sposobu dokonania oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu
5)      Kryteriów oceny ofert
6)      Projektu umowy
 1. Przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, w tym:
1)      Opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia z zastrzeżeniem pkt. 7
2)      Opracowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych, ich publikacja na tablicy ogłoszeń i  stronach internetowych gminy Stary Sącz, zamieszczanie ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, a  także zawiadamianie o wszczęciu postępowania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych lub przekazywanie do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
3)      Przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza dotyczących powołania Komisji Przetargowej i jej przewodniczenie o ile Burmistrz nie postanowi inaczej.
4)      Prowadzenie korespondencji z uczestnikami postępowania związanej z wyjaśnieniami zapisów SIWZ jej załączników
5)      Nadzorowanie realizacji obowiązków nałożonych na wykonawców zakresie składania wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umów, a także dokonywania ich zwrotu wykonawcom
6)      Sporządzanie protokołów i ogłaszanie wyników postępowania
7)      Archiwizacja dokumentów postępowania

       9.  Prowadzenie kontroli ex-ante zamówień publicznych realizowanych w jednostkach                  organizacyjnych gminy

10. Realizacja zadań obronnych, OC i zarządzania kryzysowego określonych w odrębnym trybie.”
11. Dotychczasowe §25 - §58 oznacza się jako §26 - §59.


§2

Załącznik do Statutu przedstawiający schemat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązująca od 1 października 2012 r. i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.


Burmistrz
mgr Jacek Lelek
 
 

Załącznik