Zarządzenie Nr 161/2012

rok 2012

 
data publikacji:  10-10-2012 | 10:33
data ostatniej modyfikacji:  10-10-2012 | 10:35
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 161/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 lipca 2012 roku
 
w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Starym Sączu
 
Na podstawie art.33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)
 
zarządzam, co następuje:
 
§1
 
W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Starym Sączu stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 129/09 Burmistrza Starego Sącza z dnia 30 czerwca 2009 r., zmienionego Zarządzeniami: Nr 281/09 z dnia 28 grudnia 2009 r., Nr 90/2010 z dnia 24 maja 2010 r. oraz Nr 115/2012 z dnia 19 czerwca 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1.W §16 określającym zakres działania Referatu Finansowo – Budżetowego:
   - pkt. 43 otrzymuje brzmienie:
     „43. Sporządzanie faktur VAT za zapłatę czynszu z dzierżawy gruntów mienia
 komunalnego”.
    - po pkt. 48 dodaje się do pkt. 49 i 50 w brzmieniu:
     „49. Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania – bloczki opłaty
           targowej.”
    „50. Prowadzenie rachunkowości dochodów budżetowych, analityczne i syntetyczne  
           księgowanie dochodów z podatków lokalnych.”
    - dotychczasowy pkt.49 oznacza się jako pkt.51
 
2. W §17 określającym zakres działania Referatu Podatków i Opłat:
    - skreśla się pkt. 15, pkt. 16 i pkt.18
    - dotychczasowy pkt. 17 oznacza się jako pkt. 15, a pkt. 19 – 20 oznacza się jako pkt.
      16 - 17
 
3. W §22 określającym zakres działania Referatu Spraw Obywatelskich i Administracyjno -  Gospodarczych:
    - skreśla się pkt. 45 i pkt. 46
    - dotychczasowe pkt. 47 – 48 oznacza się jako pkt. 45 – 46
    - skreśla się pkt. 49 i pkt. 50
    - dotychczasowe pkt. 51 – 52 oznacza się jako pkt. 47 – 48
 
4. §23 określający zakres działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska otrzymuje brzmienie:
„ §23 Do zakresu działania Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska należy:
1.      Organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie świadczenia usług komunalnych w zakresie:
1)     oświetlenia ulicznego;
2)     odbioru odpadów selektywnie gromadzonych w gospodarstwach domowych;
2.      Realizacja zadań z ustawy o Ochronie Przyrody w tym:
1)     przygotowywanie wniosku o ustanowienie przez Radę Gminy form ochrony przyrody (pomnik przyrody, stanowisko dokumentacyjne, użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy);
2)     przygotowywanie wniosku o ustanowienie przez Radę Gminy parku gminnego;
3)     przygotowywanie projektu uchwały Rady opiniującego wyznaczenie nowego obszaru Natura 2000, zmiany granic lub likwidacji obszaru chronionego krajobrazu;
4)     wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości (prowadzenie postępowań, wydawanie zezwoleń, naliczanie opłat za usunięcie
za zezwoleniem oraz kar za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia, a także warunkowe odraczanie terminu wniesienia opłaty i jej umarzanie).
3.      Opiniowanie łowieckich planów hodowlanych.
4.      Organizowanie i koordynowanie usług przewozowych lokalnego transportu zbiorowego na terenie Gminy.
5.      Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na krajowy zarobkowy przewóz osób pojazdami samochodowymi w tym na przewóz osób taksówką.
6.      Przygotowywanie uchwał Rady Miejskiej określających strefy cen oraz ceny urzędowe obowiązujące przy przewozie taksówkami osób i ładunków.
7.      Prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminach, a w szczególności:
1)     przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dla organów Gminy w zakresie tworzenia warunków prawno – organizacyjnych w tym zakresie;
2)     wydawanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie określonym ustawą;
3)     prowadzenie kontroli przestrzegania zapisów ustawy przez właścicieli nieruchomości
i wydawanie decyzji.
8.      Nadzór nad funkcjonowaniem placów targowych w tym:
1)     opracowanie projektów regulaminów funkcjonowania placów targowych oraz kontrola ich przestrzegania przez obsługę i uczestników targów;
2)     podejmowanie działań niezbędnych dla spełnienia wymogów weterynaryjnych określonych dla funkcjonowania targów zwierząt na placu targowym” Wielki wygon” w Starym Sączu;
9.      Wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów ras uznawanych za agresywne.
10. Sporządzanie Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami monitorowania ich realizacji i składanie raportów Radzie Miejskiej, przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i decyzji administracyjnych a także prowadzenie kontroli wynikających z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska, oraz ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w zakresie należącym do właściwości organów Gminy.
11. Przeprowadzanie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji w sprawie planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko.
12. Nakładanie obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczenia lub monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
13. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, wydawanie decyzji o odmowie udostępniania informacji lub wyłączeniu z udostępniania danych o wartości handlowej, sporządzanie dostępnych wykazów danych w odniesieniu do dokumentów decyzji przygotowywanych w referacie.
14. Udzielanie pomocy organizacjom ekologicznym w ich działalności w dziedzinie ochrony środowiska, szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej.
15. Opiniowanie programów gospodarki odpadami opracowanych przez wytwórców odpadów niebezpiecznych.
16. Opiniowanie wniosków o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
17. Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.
18. Podejmowanie czynności prawnych w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów ustawy.
19. Sporządzanie sprawozdań dotyczących gospodarowania odpadami.
20.  Przygotowywanie , prowadzenie i rozliczanie inwestycji w zakresie budowy i remontów dróg będących w zarządzie Burmistrza Starego Sącza oraz związanych z nimi obiektów inżynierskich, w tym prowadzenie postępowań ich dokumentowanie i przygotowywanie umów z wykonawcami dla zamówień, których wartość przekracza równowartość 14 000 euro w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w zakresie objętym działaniem Referatu.
21. Sporządzanie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych i budowy obiektów inżynieryjnych.
22. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
23. Wykonywanie zadań zarządcy dróg gminnych określanych w przepisach o drogach publicznych, w tym:
24. Opracowywanie projektów rozwoju sieci drogowej.
25. Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
26. Utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
27. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym
28. Uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych w zakresie lokalizacji w liniach rozgraniczających oraz w pasach dróg gminnych publicznych i wewnętrznych.
29. Uzgadnianie przebiegu urządzeń technicznych przez grunty będące własnością Gminy zajęte przez wody płynące z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także wydawanie zgody na wejście w teren i wykonanie tych urządzeń.
30. Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów indywidualnych i publicznych z dróg gminnych.
31. Opiniowanie projektów zagospodarowania terenu w zakresie dostępu do dróg publicznych.
32.  Prowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów inżynierskich.
33. Wykonywanie robót interwencyjnych, i zabezpieczeniowych na drogach gminnych
i wewnętrznych.
34. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
35. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem stref płatnego postoju i pobieraniem opłat.
36. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub mienia.
37. Sadzenie, pielęgnacja oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym.
38. Orzekanie o przywróceniu do stanu pierwotnego pasa drogowego drogi gminnej w razie jego naruszenia.
39. Ustalanie lokalizacji ogrodzeń względem dróg będących w zarządzie Gminy.
40. Nadzór nad organizacją ruchu na drogach gminnych oraz realizacja zadań związanych
z poprawą bezpieczeństwa użytkowników dróg gminnych w tym utrzymanie i konserwacja oznakowania poziomego i pionowego.
41. Realizacja zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych powstałych
w infrastrukturze komunalnej gminy Stary Sącz (drogi, obiekty mostowe, kanalizacja sanitarna i opadowa, sieć wodociągowa), w tym: opracowywanie harmonogramów realizacji zadań, sporządzanie wniosków o dofinansowanie zadań, ich realizacja
i rozliczenie.
42. Współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich utrzymaniu, poprawy stanu technicznego oraz ustalaniu rozwiązań w zakresie organizacji ruchu.
43. Wyznaczanie miejsc wydobywania żwiru, kamienia i piasku oraz innych materiałów
w ramach powszechnego korzystania z wód.
44. Prowadzenie spraw związanych z wydobywaniem z wód żwiru, kamienia i piasku na potrzeby Gminy w ramach szczególnego korzystania z wód.
45. Realizacja zadań obronnych i OC określonych w odrębnym trybie”.     
 
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Stary Sącz.
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie jego treści na stronach internetowych BIP Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
 
 
Burmistrz
mgr Jacek Lelek