Zarządzenie Nr 46/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 16:05
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 16:08
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 46/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 22 marca 2012 roku

 
w sprawie: zmian w planach finansowych budżetu na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samordzie
.~ "
gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zardza co następuje:
§ 1
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następującce zmiany :
W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zardzenia.
 
§2
 
Wykonanie zardzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik