Zarządzenie Nr 43/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 16:03
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 16:05
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 43/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 20 marca 2012 roku
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok
Na podstawie art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z póź. zm.) Burmistrz Starego Sącza postanawia:
§ 1
Przedłożyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie Zespół zamiejscowy w Nowym Sączu sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Stary Sącz za 2011 rok.
                                                                             §2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
                                                         § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                              Burmistrz
                                                                                              mgr Jacek Lelek