Zarządzenie Nr 41/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:57
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:59
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 41/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 marca 2012 roku
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust l Uchwy Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ l
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następuj
ące zmiany:
              1. W załączniku Nr l dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
                  wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.
             2. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok
   wprowadza się zmiany
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
 
mgr Jacek Lelek

Załącznik