Zarządzenie Nr40/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:52
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:56
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr40/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 15 marca 2012 roku

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok


              Na podstawie art.247 ust 1i art. 257 pkt. 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 po
1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) oraz § 14 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII/168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
§ 1
l.     1.  Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr l do niniejszego
  zarządzenia.
2.     2.  Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
   zarządzenia
.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                 Burmistrz
                        mgr Jacek Lelek

Załącznik