Zarządzenie Nr 39/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:48
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:51
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 39/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy
- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759)
zarządzam co następuje:
                                                                            § l
.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn.
Odbudowa infrastruktury drogowej gminy Stary Sącz.
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:

l. Paweł Dybiec - Przewodniczący
    2. Wiesław Sasak - Sekretarz
    3. Tadeusz Pasiut - Członek
    4. Kazimierz Nakielski - Członek

 
§2
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
§3
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu
n
ieograniczonego w dniu 03.04.2012r w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
§4
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Burmistrz
mgr Jacek Lelek