Zarządzenie Nr 38/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:37
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:45
autor dokumentu: Joanna Orłowska
Zarządzenie Nr 38/ 2012
Burmistrza Starego Sącza
z dn. 12 marca 2012r.

 
w sprawie: powołania Komisji w celu dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.,Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375).
zarządzam co następuje:
§1
Powołuję Komisję w celu oceny dokumentacji niearchiwalnej, wytworzonej w
Urzędzie Miasta i Gminy w Starym Sączu w składzie:
1.      Przewodniczący Komisji - mgr Grażyna Kopeć - Kierownik Referatu Organizacji i Spraw Społecznych
2.      Członek Komisji - inż. Bonifacy Wolak - Kierownik Referatu Przygotowania Inwestycji
3.      Członek Komisji - mgr inż. Paweł Dybiec - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
4.      Członek Komisji - mgr Danuta Barycz - archiwista zakładowy
              §3
Zadaniem Komisji jest:
- dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w archiwum Urzędu Miejskiego  w   Starym Sączu,
- sporządzenie protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej,
-  przygotowanie wniosku do Archiwum Państwowego w Krakowie - Oddział Nowy Sącz o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.
            §4
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej Komisji.
                                                              § 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz
mgr Jacek Lelek