Zarządzenie Nr 34/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:31
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:37
autor dokumentu: Joanna Orłowska
Zarządzenie Nr 34/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 02 marca 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.
', ,
I'
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVIII168 /2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
                                                      
 § 1
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwy budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr l do niniejszego zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Burmistrz
mgr Jacek Lelek

Załącznik