Zarządzenie Nr 33/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:27
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:31
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 33/2012
B
urmistrza Starego Sącza
z dnia 02 marca 2012 roku


w sprawie: przeniesień w planie wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVIII168 /2012 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012 Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
                            § 1
 
Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na rok 2012 polegających na
przeniesieniu kwot w obrębie działu po stronie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
 
                             §2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
 
              §3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz

mgr Jacek Lelek