Zarządzenie Nr 32/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:21
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:26
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 32/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 27.02.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny, (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późno zm.) oraz art. 19, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późno zm.) zarządzam co następuje:

 § 1
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego w trybie z wolnej ręki na zadanie pn.:
Kanalizacja sanitarna Barcice Dolne
powołuję Komisję Przetargową w składzie:
         1. Bonifacy WOLAK                                        Przewodniczący
         2. Wiesław SASAK                                           Sekretarz
         3.Elżbieta PUCH                                               Członek
§2
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w dniu 02.03.2012 r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
§ 3
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                  Burmistrz  mgr Jacek Lelek