Zarządzenie Nr 28/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:13
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:19
autor dokumentu: Joanna Orłowska
Zarządzenie Nr 28/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 22 lutego 2012 roku


w sprawie: zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały budżetowej Gminy
Stary Sącz na 2012 rok w związku z uchwałą Nr XIX/169 /2012 Rady Miejskiej  w Starym Sączu z dnia 20 lutego 2012 roku o zmianie uchwały budżetowej na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.), art.247 ust 1 i 2 oraz art. 257 ust.1
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 po
z. 1240
z późno zm) Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:

                 § 1
W zarządzeniu Nr 6 /2012 Burmistrz Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany:
              l. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
                           §2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz 
                                               §3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
           
                                                                     Burmistrz
                                                                                  mgr Jacek Lelek

Załącznik