Zarządzenie Nr 23/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:09
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:13
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr  23/2012
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 10.02.2012r.
w sprawie ustalenia cen minimalnych na sprzedaż drewna pozyskiwanego w lesie komunalnym.
Na podstawie art .. 30 ust. 2. pkt 3. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. O samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ l
Zatwierdza się ceny minimalne na sprzedaż drewna z mienia komunalnego Gminy Stary Sącz jak
w załączniku nr
: l do niniejszego Zarządzenia.
§2
1. Osobom poszkodowanym wskutek klęski żywiołowej tj. pożaru , huraganu lub powodzi,
w wyniku której uszkodzeniu uległ budynek mieszkalny lub inwentarski w stopniu wymagającym
jego przebudow
y bądź odbudowy dopuszcza się sprzedaż drewna w klasie WCO w ilości do 10m3 po obniżonej o 50% cenie.
2. Warunkiem sprzedaży drewna po obniżonej cenie jest udokumentowanie szkód powstałych
wskutek klęski żywiołowej.
§ 3
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej Ochrony
Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§4
l. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 25/2011 Burmistrza Starego Sącza z dnia 07.02.2011 r.


                                                                                  Burmistrz

                                                                                  mgr Jacek Lelek

Załącznik