Zarządzenie Nr 16/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 15:05
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE Nr 16/2012 
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia  02.02.2012r.
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna opałowego dla Pani T. O.  zam.(…).                                       "
',,'
Na podstawie art.. 30 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. Z 200 l r. Nr 142 poz. 1593 z źniejszymi zmianami/, zarządza się, co następuje:
§ l
Przeznacza się drewno opałowe w ilości 2 mp dla Pani T.O. zam.  (…) w ramach pomocy socjalnej.
§2
Przekazanie drewna nastąpi protokołem zdawczo - odbiorczym Pani T. O.
§ 3
Wykonanie powyższego Zarządzenia powierzam Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Burmistrz

                                                                                  mgr Jacek Lelek