Zarządzenie Nr 29/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 14:59
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 15:04
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE NR 29/2012
Burmistrza Starego Sącza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz art.19 ust. l, art. 21 ust l i 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U z 2010 r. Nr 113 poz. 759
                                          zarządzam co następuje:
§1.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację zadania pn.
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz.
powołuję komisję przetargową w następującym składzie:
                           1. Paweł Dybiec - Przewodniczący
      2. Wiesław Sasak - Członek
      3. Tadeusz Pasiut - Członek
      4. Kazimierz Nakielski - Członek

 §2
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowzków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
                                                             § 3
 
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.03.2012r w Urdzie Miejskim w Starym Sączu.
                          §4
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
                           §5
Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  
Burmistrz
mgr Jacek Lelek