Zarządzenie Nr 12/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 14:50
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 14:58
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

ZARZĄDZENIE nr12/2012
 
Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.01.2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 
Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późno zm.), oraz art.19 ust.1 , art.21 ust.1,2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 Nr 113 poz.759) zarządzam co następuje;
 
,
                                                                           ,.               § 1
 
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
 
Dostawa prefabrykowanych elementów betonowych wg potrzeb Urzędu Miejskiego w Starym Sączu.

powołuję Komisję przetargową w następującym składzie:
1.        Paweł Dybiec - Przewodniczący
2.        Andrzej Połomski - Członek
3.        Kazimierz Nakielski - Członek
4.        Wiesław Sasak - Członek
  
§ 2
Organizacja, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są w regulaminie pracy Komisji Przetargowej.
 
§3
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 16.02.2012r. w Urzędzie Miejskim w Starym Sączu.
 
§4
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
 
 
                                                                                               Burmistrz
                                                                                          mgr Jacek Lelek