Zarządzenie Nr 11/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 13:08
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 13:15
autor dokumentu: Joanna Orłowska
Zarządzenie Nr 11/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 stycznia 2012 roku
 
             w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1, i ust.2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. tj: z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:
 
§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 1 dotyczącym wykonania dochodów budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2
. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
§3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                         Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik