Zarządzenie Nr 10/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 13:03
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 13:07
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 10/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 30 stycznia 2012 roku

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz
. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. "~ '2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza
zarządza co następuje
:
§ 1
1.      Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
2.      Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
3.      Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak
w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 Burmistrz

mgr Jacek Lelek

Załącznik