Zarządzenie nr 9 /2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 12:57
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 13:02
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 Z A R Z Ą D Z E N I E nr 9 /2012

Burmistrza Starego Sącza z dnia 30.01.2012 r
w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Na podstawie art. 33 ust.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie
gminnym ( Dz
.U z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze.zm.) , oraz art.19 ust. 1 , art.21 ust. 1 ,2 Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (t
.j. Dz.U z 2010 Nr 113 poz.759z późn.zm. zarządzam co następuje;                        '~.
                                    § 1.
W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na :
- świadczenie usług bieżącego utrzymania i konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy  Stary   Sącz - będącego własnością Gminy Stary Sącz.
powołuję Komisję przetargową w następującym składzie;

                 1.    mgr inż. Paweł Dybiec - przewodniczący

                  2.    Kazimierz Nakielski  - członek

                 3.    mgr inż Elżbieta Migacz  - członek

                 4.    Maria Dominik -członek


 

 § 2.

 

 

Organizacja , tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej określone są
w regulaminie pracy Komisji Przetargowej
.
§ 3.
Zobowiązuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu w dniu 08.02.2012 r.
w Urzędzie M
iejskim w Starym Sączu.
§ 4.
Wykonanie zarządzenia zlecam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 Burmistrz
mgr Jacek Lelek