Zarządzenie Nr 8/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 12:48
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 12:55
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr 8/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 stycznia 2012 roku
 

 

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz oraz w planach finansowych budżetu
na 2012
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2Q01 roku. Nr 142 poz. 1591 z późno zm.) oraz 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 oraz § 14 ust 1 Uchwały Rady Miejskiej w Starym Sączu Nr XVII /168/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku Burmistrz Starego Sącza zarządza co następuje:  

 

§ 1
 
W zarządzeniu Nr 6/2012 Burmistrza Starego Sącza z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie
wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 rok wprowadza się następujące
zmiany
:

 

                1. W załączniku Nr 2 dotyczącym wykonania wydatków budżetu Gminy Stary Sącz na
      2012 rok wprowadza się zmiany - jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia
.

 

 
§2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz
 
    §3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Pełniący Funkcję 

Burmistrza Starego Sącza

                                                                                        mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1