Zarządzenie Nr7/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 12:43
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 12:46
autor dokumentu: Joanna Orłowska

 

Zarządzenie Nr7/2012
Burmistr
za Starego Sącza
z dnia 27 st
ycznia 2012 roku
 
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Stary Sącz na 2012 rok
 
Na podstawie art.247 ust 1 i art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych
(Dz. U. Nr 157 poz. 1240 i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku. Nr 142 poz. 1591) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje:
 
§  1
 
1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy jak w załączeniu Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i  
    innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 Pełniący Funkcję
 
Burmistrza Starego Sącza

                                                                                 mgr Jacek Lelek

Załączniki