Zarządzenie Nr 6/2012

rok 2012

 
data publikacji:  08-10-2012 | 11:32
data ostatniej modyfikacji:  08-10-2012 | 12:41
autor dokumentu: Joanna Orłowska

Zarządzenie Nr 6/2012
Burmistrza Starego Sącza
z dnia 27 stycznia 2012 r.

           w sprawie: wykonania uchwały budżetowej Gminy Stary Sącz na 2012 r.

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr
142, poz.1591 z 2001 roku) oraz art. 247 ust l, art. 249 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009
roku o finansach publicznych ( Dz U. Nr 157 paz 1240 ze zm
.) Burmistrz Starego Sącza zarządza co
następuje
:

§ 1

Ustala się plany finansowe dochodów i wydatków dla urzędu i jednostek budżetowych Gminy Stary
Sącz na 2012 rok zgodnie z uchwałą Nr XVII/168/2012 Rady Miejskiej w Starym Sączu z dnia 26
stycznia 2012 roku

1.       Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie dochodów na 2012 rok określające : dział, rozdział, paragrafy dochodów i ich wykonawcę zgodnie z  załącznikiem Nr 1
2.       Przyjmuje się ustalenia do planów finansowych jednostek budżetowych w zakresie wydatków na 2012 rok- określające : dział, rozdział, paragrafy wydatków i ich wykonawcę zgodnie z załącznikiem nr 2
                                                                §2
Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie na 2012 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3
                                                                                         §3
Postanawia się przekazać podległym jednostkom informacje o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków budżetu zgodnie z § 1
                                §4
Przekazuje się odpowiednio ustalenia niniejszego zarządzenia do wiadomości i stosowania
k
ierownikom i dyrektorom jednostek budżetowych określonym w załączniku nr 1 i 2, celem przyjęcia
rocznych planów finansowych tych jednostek
.
                                 §5
 
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 01 stycznia 2012 roku.
 
 
§6
 
 
     Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Stary Sącz.
 

                                                                                  Pełniący Funkcję

             Burmistrza Starego Sącza

                                                                                     mgr Jacek Lelek

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2